2023, l'any en què ha de canviar la forma de vendre als comerços d'alimentació

Fa un any, es va publicar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, una esperada normativa en matèria de residus ja que era una signatura pendent quant a la transposició a la normativa estatal de la Directiva (UE) 2018/851, així com la Directiva (UE) 2019/904.

A finals de 2022, s'aprova el Real Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos i, en ella es detallen algunes mesures ja contemplades en la Llei estatal i que afecten els comerços d'alimentació.

Els comerços d' alimentació han d' incorporar des de principis del 2023:

 

 • Informar sobre devolució dels envasos reutilitzables i a la separació dels residus d'envasos, promover les bosses reutilitzables i informar sobre la disponibilitat en el comerç d'envasos reutilitzables, també en les plataformes de comerç electrònic i
  comerços minoristes que efectuïn vendes a distància
  (3).

 

 • Acceptar l'ús de recipients reutilitzables (bosses, tàpers, ampolles, entre d'altres) establiments d'alimentació que venguin a granel aliments i begudes (4 i 5).

 

 • Els establiments amb una superfície igual o superior a 400 m2 han de dedicar un 20% de la seva àrea de vendes a l' oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables. Això inclou les grans superfícies que operen a l'illa (2).

 

 • Presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzin senceres. Hi ha excepcions, el llistat ha de ser presentat com a màxim a finals de juny de 2023 i els comerços tendran sis mesos més, fins a finals de 2023, per adaptar-se (1).

 

Articles referits del Real Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos:

(1) Article 7.4.1. Els comerços minoristes d'alimentació adoptaran les mesures necessàries per a:
a) Presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzin senceres.
Aquesta obligació no s' aplica a les fruites i hortalisses envasades en lots d' 1,5 quilograms o més, ni a les fruites i hortalisses que s' envasin sota una varietat protegida o registrada o comptin amb una indicació de qualitat diferenciada o d' agricultura ecològica, així com a les fruites i hortalisses que presenten un risc de deteriorament o minva quan es venen a granel, les quals es determinaran per ordre del Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en coordinació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i l' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, en el termini de sis mesos des de l' entrada en vigor d' aquest Reial decret. Una vegada publicada la llista anterior, els comerços disposaran d' un termini de sis mesos per a la seva adaptació en el cas de les fruites i hortalisses no exceptuades.
(2) Article 7.4.1. b) Fomentar la venda a granel d' aliments, especialment en aquells casos en què l' envàs no aporta cap valor afegit al producte.
Per a això, els comerços minoristes d'alimentació la superfície dels quals sigui igual o major a 400 metres quadrats destinaran almenys el 20 % de la seva àrea de vendes a l'oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables. A efectes del que disposa aquest apartat, s' entendrà per àrea de vendes, l' àrea d' exposició i venda exclusivament destinada a productes d' alimentació, en la qual es donin les condicions per promoure la venda a granel o amb envasos reutilitzables, excloent totes les zones comunes per al funcionament normal de l' establiment. Als efectes del còmput del percentatge, es tindran en compte les zones en les quals es realitzi oferta de productes a granel o mitjançant envasos reutilitzables, així com els espais necessaris per
la seva preparació, trànsit, presentació i pesat.
(3) Article 7.4.1. c) Informar els seus clients, des de l' 1 de gener de 2023, dels impactes ambientals i de les obligacions de gestió dels residus dels envasos dels productes que adquireixin, sempre que disposin d' una superfície útil per a l' exposició i venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats. En particular, informaran com a mínim en un lloc
destacat del propi establiment, sobre els aspectes següents:

 • 1r Obligacions del consumidor pel que fa a la devolució dels envasos reutilitzables i a la separació dels residus d' envasos en els diferents contenidors o punts de recollida establerts, conforme a la forma de gestió establerta en aquest Reial decret.

 • 2n Promoció de les bosses reutilitzables, i optimització de la utilització de les bosses d' un sol ús, per reduir el consum innecessari d' aquests envasos.

 • 3r Informació sobre la disponibilitat en el comerç d' envasos reutilitzables, així com sobre la possibilitat d' ús de recipients reutilitzables per part del consumidor deconformitat amb el que estableix l' article 9.3.

 • Aquestes obligacions també s' aplicaran a les plataformes de comerç electrònic i comerços minoristes que efectuïn vendes a distància, que hauran d' informar en un lloc destacat del mitjà emprat per a la venda.

(4) Article 9.3. Tots els establiments d'alimentació que venguin a granel aliments i begudes, hauran d'acceptar l'ús de recipients reutilitzables (bosses, tàpers, ampolles, entre d'altres) adequats per a la naturalesa del producte adquirit i degudament higienitzats, sent els consumidors els responsables del seu condicionament i neteja. Aquests recipients podran ser rebutjats pel comerciant per al servei si estan manifestament bruts o no són adequats. Amb aquesta finalitat, el punt de venda haurà d' informar el consumidor final sobre les condicions de neteja i idoneïtat dels recipients reutilitzables, quedant exempts de la responsabilitat pels problemes de seguretat alimentària que es poguessin derivar de la utilització dels recipients aportats pels consumidors.

(5) Article 9.3. Així mateix, els comerços minoristes amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats asseguraran la disponibilitat d'envasos reutilitzables per al consumidor final, de forma gratuïta o a través del cobrament d'un preu.